Invitation af medlemmer til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 26.3.24 kl. 19.30 i UKFC- mødelokaler. Dagsorden iflg. vedtægter.


Mødets dagsorden:

a. Godkendelse af repræsentantskabsmedlemmer
b. Valg af dirigent
c. Valg af referent
d. Valg af stemmetællere
e. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
f. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og budgettet for kommende regnskabsår til godkendelse.
g. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet, skal fremgå af mødeindkaldelsen
h. Valg af formand for repræsentantskabet
i. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Niels Højer, Lone Lauritsen, Kurt Johansen og Klaus Bach Sørensen
j. Valg af 1. og 2. suppleant
k. Valg af revisor
l. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen
v. Formand Anders Norup


Kontakt: UKFC. Fjordglimt 1. Ulbjerg. 8832Skals.Tlf.: 23301930. www.ukfc.dk

Liste over indstillede repræsentantskabsmedlemmer 2024