Badevandet ved Ulbjerg Strand skal forbedres

Klima- og miljøudvalget skal på årets første møde tage stilling til en række tiltag, der skal forbedre den svingende badevandskvalitet ved Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint.
 
Badevandet ved Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint har over de seneste fem år været af svingende kvalitet, og der er jævnligt blevet målt høje koncentrationer af fækale bakterier i badevandet. Det har betydet, at kravene til badevandskvaliteten ikke har været overholdt det seneste par år, og at badestranden er blevet nedklassificeret til "ringe".
Det lægger Viborg Kommune nu an til at gøre noget ved. På årets første møde i klima- og miljøudvalget skal politikere tage stilling til en række tiltag, der skal forbedre vandkvaliteten. I år har kommunens afdeling for natur & vand i samarbejde med Energi Viborg lavet en række analyser af vandet i oplandet. Det har resulteret i et notat, der gør rede for de mulige kilder til de høje koncentrationer af fækale bakterier, som tæller både e-coli og enterokokker.
Ulbjerg Møllebæk vurderes i notatet som den mest sandsynlige kilde til den dårlige badevandskvalitet. Det er konstateret, at afstrømningen fra Ulbjerg Møllebæk i både tørvejr og særligt i regnvejr har et højt indhold af bakterier. Også i Strøsand Bæk er der fundet bakterier, men dog kun i tilfælde af kraftig regn.
 
Flere mulige kilder
Der er konstateret fire mulige kilder til forureningen af Ulbjerg Møllebæk, fremgår det af dagsordenen til mødet den 3. januar.
Dels udledningen af opblandet spildevand fra overløbsbygværker i forbindelse med regn, fejlkoblinger hvor spildevand fejlagtigt ledes ud med regnvandet, en utæt spildevandsledning fra Ulbjerg Renseanlæg og endelig kreaturer, der kan give en "diffus forurening af vandløbet" som det hedder.
Der lægges af forvaltningen op til en forbedret overvågning af overløb ved eksempelvis kloakseparering, man vil opspore mulige fejlkoblinger, spildevandsledningen skal undersøges eventuelt også med en tv-inspektion, og så kan kreaturers adgang til vandkanten i Møllebækken eventuelt begrænses af hegn.
 
Ingen garanti
Forvaltningen påpeger dog også, at undersøgelserne i 2018 ikke har identificeret en bestemt entydig kilde til forureningen, og at der derfor ingen garanti er for, at en bestemt indsats vil give bedre badevandskvalitet ved stranden. Men nu prøver man de nævnte tiltag og vurderer ved årets udgang, om de har haft den ønskede effekt.
Da det heller ikke kan garanteres, at badevandskvaliteten bliver acceptabel i 2019, lægges der også op til, at udvalget beslutter at fraråde badning ved Ulbjerg Strand i 2019, og forvaltningen foreslår, at man sætter gang i et arbejde, der skal resultere i et nyt badested ved Lovns Bredning. Eventuelt i forbindelse med byfornyelsesprogrammet i Fjordklyngen, der blandt andet skal give øget fjordtilgængelighed, som det hedder.
 
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad