Badning ved Ulbjerg frarådes hele 2019

Viborg Kommune håber at kunne mindske udledningen af forurenet vand men regner ikke med, at fjordvandet ved Ulbjerg Klint bliver egnet til badning i år.
 
Ulbjerg: Som indstillet af den kommunale forvaltning - og som forventet - besluttede byrådets klima- og miljøudvalg på sit nylige møde at fraråde badning fra Ulbjerg Strand i sæsonen 2019.
Ligeledes besluttede udvalget, at den kommunale forvaltning undersøger, om der er mulighed for at finde et alternativt badested ved Lovns Bredning. Det kan muligvis være ved Ulbjerg Campingplads.
Baggrunden for sagen er, at badevandet ved Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint de senere år ofte har været af ringe kvalitet. Der er jævnligt blevet målt høje koncentrationer af fækale bakterier - e-coli og enterokokker - i badevandet.
Ifølge et kommunalt notat er det sandsynligvis udløbet af Ulbjerg Møllebæk, der er hovedårsagen til den dårlige badevandskvalitet ved Ulbjerg Strand. Der vurderes at være fire mulige kilder til forureningen af Ulbjerg Møllebæk.
Den ene er udledningen af opblandet spildevand fra overløbsbygværker i forbindelse med regn. Den anden er fejlkoblinger, hvor spildevand fejlagtigt ledes ud med regnvandet. Den tredje er en utæt spildevandsledning fra Ulbjerg Renseanlæg. Og endelig mener kommunen, at græssende kreaturer i området kan give en "diffus forurening af vandløbet", som det hedder i notatet.
 
Kommunale tiltag
For at mindske udledningen af forurenet vand og dermed på længere sigt forbedre limfjordsbadevandet ved Ulbjerg, vil kommunen blandt andet forbedre overvågning af overløb ved eksempelvis kloakseparering og forsøge at få lodsejerne til at begrænse kreaturerne adgang til Møllebækken.
Men da de foreløbige undersøgelser ikke har peget på en bestemt årsag til forureningen, påpeger den kommunale forvaltning, at der derfor ingen garanti er for, at en bestemt indsats vil give bedre badevandskvalitet ved stranden. Men nu prøver man de nævnte tiltag og vurderer ved årets udgang, om de har haft den ønskede effekt.
 
Kilde: Ugeavisen